з

Українська
ред.

Морфосинтаксичні ознаки ред.

Прийменник.

Вимова ред.

Семантичні властивості ред.

Значення ред.

I невідм., с.

Десята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука "з" (вимовляється "зе").

II із, зі, рідко зо, прийм., з род., знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. з, із, зі виражають:

Просторові відношення:
 1. з род. в. Вказує на предмет, середовище, зсередини яких спрямовані дія, рух або що-небудь виймається, добувається і т. ін.
 2. з род. в. Вказує на місце, предмет та ін., з поверхні яких або від яких хто-, що-небудь відокремлюється, відходить і т. ін. || Вказує на посаду, заняття і т. ін., від яких хто-небудь звільняється.
 3. з род. в. Вказує на місце, простір, напрям і т. ін., в якому хто-, що-небудь перебуває, щось відбувається або звідки спрямовані дія, рух. || Вказує на сферу діяльності, заняття і т. ін., з яких ідуть, повертаються. || Вказує на місцеперебування особи чи предмета, що виконує якусь дію, або на місце, з якого спостерігається, сприймається що-небудь. || У сполуч. з прийм. в, на, до вказує на місце, предмет, від якого повторюється дія. || У сполуч. з прийм. до, в вказує на межу поширення дії, стану або властивості. || У сполуч. зі сл. погляд, позиція і т. ін. вказує на спрямованість чиїх-небудь думок, поглядів, оцінок і т. ін.
 4. з род. в. Вказує на місце наявності певної ознаки, властивості в особи, предмета.
 5. з оруд. в., також зі сл. поруч, поряд. Вказує на просторову близькість, суміжність кого-, чого-небудь із кимось, чимось.
  Часові відношення:
 6. з род. в. Вказує на час, період, що є вихідним моментом у розвитку, поширенні якоїсь дії, стану. || У поєднанні з прийм. до вказує на межі тривання якоїсь дії, стану. || У поєднанні з прийм. на вказує на проміжок часу між двома днями, датами. || У поєднанні з прийм. на в складі стійких словосполучень вказує на неточно визначений, хоч і близький час виконання або настання чого-небудь. || У поєднанні з прийм. в (у) в складі стійких словосполучень вказує на неперервність, повторюваність якої-небудь дії.
 7. з оруд. в. Вказує на супровідну дію, одночасність різних дій. || Вказує на подію, явище, після яких відразу щось відбувається. || Вказує на період або ряд послідовних моментів, із настанням яких розгортається яка-небудь дія.
  Причинові відношення:
 8. з род. в. Вказує на причину дії або стану.
 9. з род. в. Вказує на підставу якої-небудь дії або стану. || з оруд. в. Вказує на подію, з нагоди якої вітають, поздоровляють і т. ін.
  Обставинні (способу дії) відношення:
 10. з род. і оруд. в. Уживається на означення способу виконання дії. || Вказує на обставину, достатню для здійснення чого-небудь (зазвичай із кількісною вказівкою).
 11. з оруд. в. Вказує на супровідні дію, стан, почуття.
 12. з оруд. в. Вказує на предмет як показник повноти охоплення дією кого-, чого-небудь.
  Відношення мети:
 13. з оруд. в. Вказує на мету дії.
  Кількісні відношення:
 14. з род. в. Вказує на кількість осіб, предметів, із яких складається щось ціле.
 15. з род. в., заст. Вказує на залежність розміру оплати натурою від кількості вироблених одиниць продукції.
 16. із знах. в. Вказує на приблизний підрахунок, приблизну міру чого-небудь.
 17. із знах. в. У сполуч. із сл. доволі, досить, годі, вистачить і т. ін. вказує на особу, якій вистачає, достатньо чого-небудь або яка не бажає, аби щось тривало.
 18. з оруд. в. Вказує на додаткову кількість чого-небудь.
  Об'єктні відношення:
 19. з род. і оруд. в. Вказує на особу, предмет і т. ін., що на них спрямовується, поширюється дія, яких що-небудь стосується.
 20. з род. в. Вказує на предмет, матеріал і т. ін., з якого щось роблять, виготовляють або що-небудь зроблено, виготовлено.
 21. з род. в. Вказує на особу, предмет, ознаку, які зазнають змін, перетворень.
 22. з род. в. Вказує на предмет, за допомогою якого відбувається певна дія.
 23. з род. в. Вказує на загал, сукупність осіб, предметів, звідки виділяється хто-, що-небудь, якась частина і т. ін. (за значенням відповідає прийм. серед).
 24. з род. в. Вказує на стан, який порушується, переривається і т. ін. || Вказує на становище, обставини (зазвичай скрутні), з яких кому-небудь допомагають вийти або хтось виходить сам. || У сполуч. з прийм. "в" вказує на перехід особи з одного стану в інший.
 25. з род. в. Вказує на предмет, місце і т. ін., від яких починається або починають що-небудь.
 26. з род. в. Вказує на особу, предмет, які є зразком для відтворення, наслідування і т. ін.
 27. з род. в. Вказує на що-небудь як на джерело матеріальних ресурсів.
 28. з род. в. Вказує на галузь знань, дисципліну, до якої хто-, що-небудь має певне відношення. || Вказує на групу понять з якої-небудь галузі, сфери.
 29. з оруд. в. Вказує на особу, що вступає з іншою у певні стосунки або виявляє якесь ставлення до неї. || Вказує на особи, предмети, що перебувають у взаємодії.
 30. з оруд. в. Вказує на предмет, наявний у кого-небудь під час якоїсь дії, руху і т. ін.
 31. з оруд. в. Уживається у сполуч. зі словами, які виражають прохання, питання і т. ін., спрямовані до кого-небудь.
 32. з оруд. в. У сполуч. з прикм. спільний, згідний, солідарний і т. ін. вказує на особу, предмет, стосовно яких виявляється подібність або спільність чого-небудь.
  Означальні відношення:
 33. з оруд. в. Вказує на постійну зовнішню ознаку або на внутрішню властивість, характерну особливість кого-, чого-небудь. || Вказує на тимчасову або випадкову зовнішню ознаку особи, предмета.
 34. з оруд. в. Вказує на вміст якого-небудь предмета.
 35. з род. в. Вказує на місце, середовище і т. ін., звідки походять, з якими пов'язані особа, предмет.
 36. із знах. в. Вказує на предмет, до якого прирівнюється за розміром інший предмет. ◆ немає прикладів застосування.

Синоніми ред.

Антоніми ред.

Гіпероніми ред.

Гіпоніми ред.

Холоніми ред.

Мероніми ред.

Усталені та термінологічні словосполучення, фразеологізми ред.

Прислів'я та приказки ред.

Споріднені слова ред.

Найтісніша спорідненість

Етимологія ред.

Від ??

Переклад ред.

Список перекладів

Джерела ред.

Білоруська
ред.

Морфосинтаксичні ознаки ред.

з (не зазначено розбиття на склади)

Прийменник.

Вимова ред.

Семантичні властивості ред.

Значення ред.

 1. ◆ немає прикладів застосування.

Синоніми ред.

Антоніми ред.

Гіпероніми ред.

Гіпоніми ред.

Споріднені слова ред.

Найтісніша спорідненість

Етимологія ред.

Від ??

Джерела ред.

Російська
ред.

Морфосинтаксичні ознаки ред.

з (не зазначено розбиття на склади)

Прийменник.

Вимова ред.

Семантичні властивості ред.

Значення ред.

 1. ◆ немає прикладів застосування.

Синоніми ред.

Антоніми ред.

Гіпероніми ред.

Гіпоніми ред.

Споріднені слова ред.

Найтісніша спорідненість

Етимологія ред.

Від ??

Джерела ред.